Ιπποδρομιακές ειδήσεις σε τίτλους:

«Ιπποδρομίες», ο Ελληνικός ιστοχώρος των ιπποδρομιών, http://ippodromiaka-nea.blogspot.gr/ - email επικοινωνίας: ippodromies@yahoo.gr

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΕΕ (11-03-2011)

ΕΠΑΘΛΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

11/3/2011
Η Φίλιππος Ένωσις της Ελλάδος ανακοινώνει ότι βάσει της απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου ΑΠ/86/08/05-08-2010 περί τροποποίησης του άρθρου 23 των Γενικών Διατάξεων, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής των επάθλων ιπποδρομιών στους ιδιοκτήτες ίππων, που δημοσιοποιήθηκε με ανακοίνωση στις 23/08/2010 και σύμφωνα επίσης με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Α.Ν 598/1968 (ΦΕΚ 256Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3708/2008, η εκκαθάριση των επάθλων έχει ως εξής :


ΠΕΡΙΟΔΟΣ από  01/02/2011 έως και 28/02/2011

- Σύνολο ακαθάριστων εισπράξεων αμοιβαίου στοιχήματος: 12.000.969,89 €
- Εις έπαθλα ιπποδρομιών 5% επί συνόλου ακαθαρίστων εισπράξεων: 600.048,49 €(1*)

1. Κατανομή επάθλων και ΠΡΙΜ
Α. Καταβληθέντα
- Σύνολο Δ1 δόσεων-ελαχίστων επάθλων-ΣΕΠ : 304.985,00 €
- ΠΡΙΜ απόστασης : 19.100,00 €

Δεν περιλαμβάνεται ποσό 15.600,00 € που αποδόθηκε στους ιδιοκτήτες, προερχόμενο από τις προεγγραφές των τριών κύριων ιπποδρομιών του μηνός.

Β. Καταβλητέα
ΠΡΙΜ ελληνικών ίππων=20% του (1*) : 120.009,69 € 
(οδηγία 90/428/ΕΟΚ)
- Πριμοδοτούμενη κατηγορία ελληνικών ίππων σε ιπποδρομίες Ι.Ε (χάντικαπ)  - (30%) : 36.002,91 €
- Πριμοδοτούμενη κατηγορία ελληνικών ίππων σε ιπποδρομίες ΒΗ, ΒΗΕ – (40%) :  48.003,87 €
- Πριμοδοτούμενη κατηγορία ελληνικών ίππων σε κύριες ιπποδρομίες - (30%) : 36.002,91 €

Υπολογισμός Αδιάθετου Πλεονάσματος (ΑΠ):
ΑΠ = σύνολο δικαιωμάτων λογαριασμού επάθλων μηνός, αφαιρουμένων των ΠΡΙΜ του μηνός και του ΣΕΠ του μηνός = 600.048,49 € - 120.009,69 € -19.100,00 € - 304.985 € =155.953,80 €

Υπολογισμός κάθε Δ2  0,95ΧΑΠΧΔ1/ΣΕΠ=0.95Χ155.953,80ΧΔ1/304.985,00=0,4857811 Χ Δ1

Σύνολο Δ2 δόσεων=95%ΧΑΠ=95%Χ155.953,80=148.156,11 € *

2. Εις πίστωση λογαριασμού επάθλων :  7.797,69 €

3. Εις μεταφορά επόμενου μήνα πριμοδοτούμενης κατηγορίας (Ι.Ε, ΒΗ-ΒΗΕ, κύριες)   :  0

4. Δικαιώματα εγγραφών μηνός Φεβρουαρίου :26.361,67 €
- Καλύπτοντα δαπάνες antidoping :11.531,25 €
- Υπόλοιπο προς  διάθεση σύμφωνα με την απόφαση 86/8/05.08.2010 του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε  : 14.830,42 €
Συνολικό υπόλοιπο προς διάθεση από Σεπτέμβριο 2010 έως και Φεβρουάριο 2011 :    152.843,52 €

5. Προεγγραφές κύριων ιπποδρομιών μηνός Φεβρουαρίου: 19.800,00 €
- Καταβληθείσες αθροιστικώς με Δ1 δόσεις : 15.600,00 €
- Καλύπτουσες δαπάνες αντιντόπινγκ κύριων ιπποδρομιών : 4.200 €

6. Ποσοστό 0,125% μηνός Φεβρουαρίου υπέρ Φ.Ε.Ε : 15.001,21 €

Από τη Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος

Ιπποδρομίες Α.Ε. - επίσημη ιστοσελίδα

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Ο καιρός ΤΩΡΑ (Μαρκόπουλο)

Οι «Ιπποδρομίες» στο YouTube

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Οι «Ιπποδρομίες» στο Facebook

Αρχείο δημοσιευμάτων «Ιπποδρομιών»