Ιπποδρομιακές ειδήσεις σε τίτλους:

«Ιπποδρομίες», ο Ελληνικός ιστοχώρος των ιπποδρομιών, http://ippodromiaka-nea.blogspot.gr/ - email επικοινωνίας: ippodromies@yahoo.gr

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Προκηρύχτηκε από τον ΟΔΙΕ ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια άμμου για τον στίβο του Ιπποδρόμου


Δημοσιοποιήθηκε η σχετική προκήρυξη

8/6/2012 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΒΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ

1. ΦΟΡΕΑΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  A.E.  [«Ο.Δ.Ι.Ε.» A.E.]
Ιππόδρομος Αθηνών – Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής - Θέση Μερέντα
τηλ. 22990 81200, φαξ 22990 81201

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ/Ο.Δ.Ι.Ε: 3969/30-04-2012

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια χιλίων κυβικών μέτρων (1.000 m3) άμμου, για την ετήσια συντήρηση/ανανέωση του υλικού του στίβου του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο Μεσογείων Αττικής, με τα ειδικότερα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές.

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σαράντα χιλιάδες Ευρώ (€ 40.000,00) πλέον Φ.Π.Α.

5. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους που ασκούν σχετικό εμπορικό επάγγελμα – επιχείρηση.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11 Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄ π.μ.

7.ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  A.E. [«Ο.Δ.Ι.Ε.» A.E.] Εγκαταστάσεις Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών (Πρωτόκολλο).

8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ: Προς ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ Α.Ε. (Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.) Νέος Ιππόδρομος Αθηνών – Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής – θέση «Μερέντα» -  Τ.Κ. 190 03 . Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει στον ΟΔΙΕ μέχρι και την προηγουμένη της ημέρας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που δεν έφθασε έγκαιρα, ακόμη και αν ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, όπως στο αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης περιγράφεται.

9. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Όλα τα έγγραφα (προσφορές, δικαιολογητικά κ.λ.π.) θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

10.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται αναγκαία από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού τουλάχιστον #2.460,00# ευρώ.

11.ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές ισχύουν για τρεις (3) μήνες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

12.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή.

13.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τα προβλεπόμενα στο αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

14.Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα έγγραφα του Διαγωνισμού από την Υπηρεσία Εφοδιασμού, Υλικού & Περιουσίας της ΟΔΙΕ ΑΕ, στην παραπάνω διεύθυνση (τηλ.  22990 81200 - φαξ 22990 81 201, Προϊστάμενος: Γεώργιος Θυμάκης – E mail: odiefodi@otenet.gr ).

Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής
4 Ιουνίου 2012
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΕ Α.Ε.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
 «Ιπποδρομίες»

Ιπποδρομίες Α.Ε. - επίσημη ιστοσελίδα

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Ο καιρός ΤΩΡΑ (Μαρκόπουλο)

Οι «Ιπποδρομίες» στο YouTube

ImagesTime.com - Free Images Hosting

Οι «Ιπποδρομίες» στο Facebook

Αρχείο δημοσιευμάτων «Ιπποδρομιών»